FAQ

OAZER har valt att för detta drivmedel bara använda ordet ”hydrogen” i fortsättningen av följande skäl:

Hydrogen är den internationella beteckningen och grunden till den kemiska beteckningen H. Vi har märkt att ordet ”vätgas” är förknippat med ”knallgas” och därför i någon mån negativt.”Vätgas” är även enklare att förväxla med biogas. Denna FAQ presenterar därför frågorna om ”vätgas” men svarar om ”hydrogen”. Se vidare nedan angående mer utförliga förklaringar till detta.

Vad är det för skillnad på vätgas och biogas/Fordonsgas?

Biogas/fordonsgas är ett bränsle för förbränningsmotorer som ersätter bensin & diesel. Andra alternativ är naturgas, gasol och propan. Biogas är ett icke fossilt bränsle. Fordonsgas är en benämning på den i Sverige vanliga blandningen av biogas och naturgas.

Hydrogen är en energibärare som tillsammans med luftens syre reagerar med varandra i en bränslecell (Fuel Cell) och blir till el, värme och vatten. Bränslecellsfordon är elfordon som har huvudsakligen hydrogen som energibärare i stället för batterier. (Fuel Cell Electric Vehicles = FC-EV) 

Är inte vätgas farligt?

Alla energibärare med högt energiinnehåll kan vara farliga om de hanteras felaktigt.

Hydrogen är världens mest använda industri-gas sedan mer än 100 år och användningen baseras därför på mycket väl beprövad teknik som är standardiserad och reglerad över hela världen.

Hydrogen är faktiskt mindre farlig än bensin, diesel och biogas fram för allt eftersom den är 16 gr lättare än luft varför den vid läckage går rätt upp i en smal och samlad stråle, i motsats till bensin, diesel som naturligtvis är tungt och sprider sig på marken vid läckage samt ångor av bensin, diesel och gasol, naturgas och biogas som sprider sig efter marken och i luften och därmed utgör inte bara en brandfara utan även en förgiftningsrisk.

Faktum är att trotts den omfattande användningen av hydrogen är det mycket få rapporterade olyckor eller incidenter.

Men knallgas då?

Varför man demonstrera knallgas på kemilektionerna (och inte använder bensinångor) är att det är en mycket enkel och säker metod att demonstrera energigasers verkan vid antändning. (fråga en kemilärare om hen inte kan göra samma demonstration med bensin!)

Om vätgas nu är så bra varför har inte användningen redan börjat i större omfattning?

 Den industriella användningen är redan mycket omfattande och i industriområden finns ofta pipe lines med hydrogen från större produktionsenheter.

Det frågan nog handlar om är varför hydrogen inte redan används mer i fordon?

 Svaret på det är mångfasetterat:

 

 • Det som krävs för att använda hydrogen i fordon är ett antal grundförutsättningar:

  • Bra elfordon i grunden, vilket vi nu börjar ha i serieproduktion.

  • Billigare bränsleceller än vad som funnits tidigare, vilket vi nu börjar ha.

  • Infrastuktur för hydrogentankning. Det byggs nu ut för fullt i Asien, Nordamerika och Mellaneuropa.

 

Är det inte sämre verkningsgrad med vätgas än med rena elbilar?

 Jo, det är det men det är ändå mycket bättre verkningsgrad än för förbränningsmotorer och:

Batteri-elfordon har begränsningar som gör att de är lämpliga för korta och lätta transporter som t.ex. stadstrafik och pendling. Där det går köra på batteri är det den bästa lösningen, men där det inte går är det hydrogen som är lösningen.

 Hydrogen passar bäst när det gäller t.ex.:

 • Långa och tunga transporter så som tunga lastbilar och långfärdsbussar.

 • Där man inte har tid att ladda batterier

 

Men EL-vägar då? Är inte det ett bättre alternativ?

EL-vägar kan fungera för speciella tillämpningar på speciella sträckor så som i och utanför gruvor, men har flera nackdelar:

 • Man begränsas till bestämda sträckor så som vid spårbunden trafik

 • Infrastrukturkostnaderna är mycket stora.

 • Det finns klimatproblem så som underkylt regn och för markplacerade skenor: regn, snö, salt, sant och is.

El-vägar är ju inte att tänka på för t.ex. timmertransporter från skogen eller entreprenadtrafik.