Förkortningar & Internationella begrepp

H2 = hydrogen (= vätgas (S), Brint (Dk), Wasserstof (De) )

EV = Electric Vehicle = El-fordon

BEV = Battery Electric Vehicle

FC = Fuel Cell = Bränsleceller

FCV / FC-EV = Fuel Cell Elektric Vehicle

FCB = Fuell cell Bus

ICE = Internal Combustion Engine = Förbränningsmotor

HRS = Hydrogen Refueling Station

Är universums vanligaste ämne och en gas som innehåller mycket stor mängd energi. Vi använder genomgående den internationella beteckningen ”hydrogen” för att markera skillnaden mellan fordonsgaser och just hydrogen. Vi tillfrågas kontinuerligt om det går tanka ”gasbilar” hos oss. Det råder nämligen en begreppsförvirring i detta, som vi vill förklara så här:

Fordon som går på ”biogas”, ”fordonsgas” eller ”naturgas” är förbränningsmotorfordon som vanligtvis går på diesel eller bensin, men som även kan använda olika gasblandningar till förbränningen.

Hydrogendrivna bränslecellsfordon (FC-EV) är fordon som använder hydrogen som energibärare, som sedan processas i en bränslecell (FC) med syre (O2) ur luften varvid bildas el (och spillvärme). El som kan föras till elnätet eller driva fordon.

Hydrogen är världens mest använda industrigas som kan nyttjas till en mängd andra ändamål. Läs mer här »

Förbränning är det som sker i en process som under stor hetta förbrukar kolbaserade produkter med hjälp av syre (oxidering). Den kan dels ske öppet som i en vedbrasa samt även slutet som i en förbränningsmotor. Ett mellanting är jetmotorer (i exempelvis stora flygplan, de är ett mellanting mellan öppen och sluten förbränning. Alla dessa processer leder till oönskade koldioxidutsläpp då de baseras på kolbaserade bränslen så som bensin, diesel och biobränslen.

Förbränningsmotorer är motorer som använder en teknik som utgår ifrån förbränning av ett bränsle i en intern process (ICE = Internal Combustion Engine). Detta är förra århundradets mest framgångsrika teknik som på gott och ont lett till det samhälle som vi har idag. Denna process sker alltid delvis ofullständigt varför det förutom koldioxid (CO2) blir andra förorenande restprodukter.

Förbränningsmotorfordon är fordon, så som våra traditionella bilar, som drivs av förbränningsmotorer.

Koldioxid (CO2) är en i sig ogiftig gas som bildas vid fullständig förbränning av kolbaserat bränsle. Den har visat sig mycket farlig för klimatet då den naturligt finns i mycket liten koncentration i atmosfären varför vår industriella verksamhet har skapat så stora utsläpp att vi rubbat denna delikata ballans, vilket nu orsakat allvarliga klimatförändringar.

Metangas som är huvudkomponenten i natur- och biogas är ca 22 gånger farligare i atmosfären än koldioxid. Den bildas vid förmultning av djur och växter och används till förbränning för kraft och värme. Vid förbränning eller reformering av metangas bildas koldioxid som från och med nu måste samlas in och endera lagras eller omvandlas till kol eller annat fast material, för att förhindra ytterligare miljöförstöring och klimatförändring.