Skip to content
Nollutsläpp med vätgas i tanken!

Vår färd mot utsläppsfria transporter

Affärsidé & Vision

Oazer AB (publ) tillhandahåller tanksystem anpassade för det subarktiska och arktiska klimatet, till kunder/partners som satsar på nollutsläpps-lösningar med hjälp av vätgas.

Att växa och expandera tillsammans med partners/kunder genom att bygga upp ett nät av tankstationer på vår geografiska marknad.

Vi ska bli ett lönsamt bolag, med ett välkänt och etablerat varumärke, expandera på EU-marknaden och genom tillväxt, vidareutveckling och expansion säkerställa långsiktig vinst och tillväxt i företaget.

Historik

Bolagets grundare och tidigare huvudägare, Boh Westerlund, har arbetat med olika typer av elfordon i över 45 år. 2009 bildade han Hybricon AB som först satte Sveriges första laddhybrider på gatorna och sedan konverterade 12 m stadsbussar från diesel- till ren eldrift.

Bolaget Oazer AB grundades 2016. Det som började som en ”egen tankstation för hydrogen” har utvecklats till ett helt koncept med modulärt skalbara och semimobila tankstationer anpassade till subarktiskt och arktiskt klimat.

Ett rent kretslopp

Vätgas som energibärare en mycket viktig, kanske den allra viktigaste komponenten i övergången till ett hållbart samhälle. Ett hållbart samhälle innebär inte längre bara ”klimatneutralitet” och ”fossilfrihet” utan kräver nollutsläpp!

Arbetet med förnybara energikällor och utsläppsfria transportsystem är angeläget inte bara ur ett miljöperspektiv. När överstatliga organisationer som EU, stater, kommuner och näringsliv samverkar i utvecklingen av dessa nya globala system främjas innovation och skapas hållbar tillväxt och många nya arbetstillfällen. Till skillnad från batteriindustrin kommer inte vätgasindustrin med den teknik som nu utvecklas, att behöva ge upphov till ny gruvbrytning utan nästan all utrustning kommer att kunna göras av återvunnet material, och slutprodukten vätgas framställs av vatten och el från sol- vind- och vattenkraft. Vattnet återförs sedan till naturen varvid ett rent kretslopp tillämpas vilket leder till en cirkulär ekonomi. Faktiskt renas även luften som passerar bränslecellerna, från till exempel vägpartiklar, vilket ytterligare bidrar till en ren miljö.

Affärsmodell

Oazer erbjuder ett unikt koncept för produktion av standardiserade men modulärt flexibla tankstationer för vätgas på den nordiska och internationella marknaden.

OM OAZER

Pris på Oazers tanksystem för vätgas är beroende av en mängd faktorer, bland annat:

  • Storleken på produktionsenheten
  • Typ och antal fordon som skall tankas
  • I varje storleksklass räknar vi med att vara konkurrensmässiga

Viktiga milstolpar

2016 – Bolaget grundades
2017 – SVEVIA, första kund
2018 – Etablering av Norrlands första HRS*
2019 – Invigning av OAZER Demo-HRS
2021 – Patent för ny HRS kylteknik
2021 – Samarbetsavtal med WasaGroup Oy
2021 – Samarbetsavtal med Skoogs bränsle AB
2022 – Färdigställande av Oazers första kommersiella produkter

*HRS = Hydrogen Refueling Station

Om den patenterade HRS-kylningen

Vätgas behöver kylas ned för att kunna tankas snabbt. Att snabbt kyla ner gasen till rätt temperatur, samtidigt som fordonet tankas, är en kostsam process. Den patenterade HRS-kylningen innebär en ”för-kylning” i olika steg, med en mer kostnadseffektiv teknik än vad som är brukligt i branschen.

Vi erbjuder våra kunder att snabbare, enklare och på ett mer kostnadseffektivt sätt nå teknikskiftet mot en noll-emission. Det skalbara, flexibla konceptet gör det enkelt för Oazer att anpassa sig efter såväl kunders som samhällets behov och krav – alltid med klimatsäkrad teknik!