Skip to content
Kallelse till årsstämma

Oazer AB, 559092-8809, (publ), har kallat till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) fredagen den 16 juni 2023 kl. 10.00 på Gräddvägen 7B i Umeå.

Kallelse

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats www.oazer.se. Handlingar finns tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor på Gräddvägen 7b i Umeå och skickas genast utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som önskemål om digital deltagande enligt nedan.

Rätt att delta

Rätt att delta vid bolagsstämman har aktieägare som per dagen för bolagsstämman är upptagen i bolagets aktiebok.

Det finns möjlighet för den aktieägare som önskar att delta via Teams. Länk skickas innan årsstämman till de aktieägare som anmält önskemål om sådant digitalt deltagande. Anmälan om önskan att delta digitalt görs till Oazer AB per e-mail på adress senast den 14 juni 2023.

Umeå, maj 2023

Oazer AB (publ)

Styrelsen