Skip to content
Joakim Berg – ny styrelseordförande i Oazer
Joakim Berg, direktör för utveckling av energiteknik på Wasagroup OY, tar nu över rollen som styrelseordförande i Oazer AB och i denna intervju svarar han på fem frågor.
1. Berätta kort om dina arbetsuppgifter på Wasagroup

Min roll är att fundera ut olika former och strategier kring energilösningar för fastigheter. Det kan handla om självförsörjande hushåll med hjälp av solpaneler och vätgas som är det bästa sättet att lagra energi. För att få mer lönsamhet planerar vi att anlägga vätgastankstationer för personbilar och där det är möjligt, för tung trafik. Det finns det redan vätgasfordon att tillgå och vi kan få i gång den trafiken snabbt. Men det är i de tunga fordonen som de stora miljöförbättringarna och ”affären” finns.

2. Du har även uppdrag inom EU. Hur ser det uppdraget ut?

Jag har faktiskt flera uppdrag. Ett av dem är European Clean Hydrogen Alliance rundabordsgrupp för fastigheter (Residential Application) där vi diskuterar kring fastigheter och framförallt energilösningar kring fastigheter. Vi har lite olika förutsättningar. I syd- och Mellaneuropa kan man relativt enkelt ersätta naturgasen med vätgas i det befintliga gasnätet, men här i Norden finns inte gasnätet utbyggt så vi behöver andra former av uppvärmning av våra fastigheter. Här har vi lyckats få EU att tänka om genom att föreslå decentraliserade, små anläggningar för produktion, lagring och användning av vätgas. Det finns också möjlighet att sälja ut vätgasen och även sälja elenergi till elnätet, vilket kan bli mycket lönsamt.

3. Vad tror du om framtiden för vätgas i Sverige och Norden?

På sikt kommer vi med all sannolikhet att ha vätgas nästan överallt. I trafiken kommer det att finnas både batteri- och vätgaslösningar men de konkurrerar inte utan kompletterar varandra, men framför allt inom tunga transporter kommer vätgasen att ha en avgörande roll för utfasningen av fossila bränslen och göra trafiken utsläppsfri. Det är knepigt att sätta någon tidsaxel. Som världen ser ut nu så har processen snabbats upp. Europa både vill och måste bli självförsörjande både vad gäller energi och produktion av utrustning.

4. Hur skulle du beskriva hot och möjligheter?

Det finns inga generella hot men däremot utmaningar som exempelvis tillståndsprocesser som har lång handläggning. Efter krigen som vi hade i Finland så blev vi tvungna att återuppbygga stora delar av infrastrukturen och idag har vi ett av världens modernaste och kraftigaste elnät. Men trots det så kommer våra elnät ändå inte att klara av framtida behoven då allt som går skall elektrifieras (byta ut smutsiga molekyler mot rena elektroner).

Möjligheterna med vätgas är framför allt att det går att lagra stora mängder energi. Våra fastigheter kommer att bli mer robusta och självförsörjande samt mindre sårbara eftersom man inte kommer att påverkas av elavbrott eller förändrade elpriser.

5. Som nybliven styrelseordförande i Oazer, vad kan du bidra med och hur ser din vision ut?

Jag kommer att använda mina kontakter i EU. Där sitter jag också med i arbetsgrupper som ska hantera tillståndsförfarande när det gäller vätgas. En stor målsättning är att snabba upp dessa vilket också Oazer kommer att dra nytta av.

Visionen för Oazer är att bygga upp verksamheten och få ett fungerande vätgassamhälle på sikt i stället för det oljesamhälle som vi har idag.